تشهد و سلام

Apr 30, 2017 · ج) در فرض مذكور بايد نشسته و تشهد خوانده شود و بعد از آن بقيه نماز انجام شود. دعای بعد از تشهد آخر و قبل از سلام

2023-02-07
    التسجيل ف موقع bubblews
  1. تشهد و سلام نماز
  2. 2
  3. ۲
  4. بازدید
  5. آموزش احکام - تشهد و سلام(40) 3:08