أ ب و ب ګر سأ ل م

نـ ـسأ ـ . 2007 مرور ې مختصری بر اوضا ع سیا سی افغانستان افغانستان ګرامی وعزیز از بقا یای ار یانا و خرا س ة ي م و ي ل ا ت v ح ر ل ا د د ع ل ي د ع ت و م ا ع ل ا ل ق ن ل ا ب ا ك ر د د ع ن م د ح ل ا ة ر و ضر

2022-12-08
    طريقة اختبار د سمير سباعي
  1. دا ضتلا لا عونتلا با ب نم و ه نو كلا في
  2. خوشه چين با ز هم آ زا دی
  3. بم نغن م غک غرممج س غ
  4. ا م 0 /
  5. به رو چــــــ شََََـــــ م